Need Help ?
Call: +977- 076560011

समाचार बिस्तारमा

२०७२।३।१७ सम्म यस जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमती प्राप्त संस्थागत विद्यालयहरुको नाम र अनुमती प्राप्त कक्षा विवरण ।

२०७२।३।१७ सम्म यस जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमती प्राप्त संस्थागत विद्यालयहरुको नाम र अनुमती प्राप्त कक्षा विवरण ।